Zoekt u psychologische begeleiding en coaching na letselschade?

Kwaliteit en privacy

Als psycholoog en NIP-lid conformeer je je aan de Beroepscode voor psychologen. De code geeft richtlijnen voor ethisch handelen en gedragsregels voor het beroepsmatig handelen. Basisprincipes daarbij zijn verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

De Internationale Ethische Code | IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid

Het beroepsgeheim: zwijgplicht, recht op geheimhouding en recht op verschoning

Op een psycholoog/coach rust de plicht om tegenover anderen dan zijn cliënt te zwijgen over alles wat hem tijdens zijn beroepsuitoefening over de cliënt bekend wordt. Deze plicht wordt ook wel de ‘zwijgplicht’ genoemd en is in verschillende wetten vastgelegd. Deze zwijgplicht kan ook worden geformuleerd als een cliëntenrecht, namelijk het recht van de cliënt op bewaring van zijn geheim oftewel diens ‘recht op geheimhouding’.

Het beroepsgeheim is van groot belang voor het welzijn en recht op privacy van de cliënt. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat de informatie die hij aan een psycholoog/coach toevertrouwt, of die als geheim dient te worden verondersteld, niet zonder zijn toestemming aan derden wordt verstrekt. Het vertrouwen in een psycholoog/coach bevordert de noodzakelijke openheid voor cliënten. Dit komt de begeleiding ten goede. Wanneer een cliënt ervan uit kan gaan dat zijn geheim zorgvuldig wordt bewaard, ontstaat een vertrouwensklimaat waarin cliënten zich tijdig met hun gevoelige hulpvragen tot een een psycholoog/coach kunnen wenden.

Een geheimhoudingsplicht betekent ook dat er geen inhoudelijke informatie over de cliënt aan derden wordt verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Daarom ontvangt de cliënt als eerste de rapportage en pas nadat deze schriftelijk heeft laten weten akkoord te zijn met doorzending naar vooraf benoemde personen, versturen wij de rapportage. Indien de cliënt niet akkoord gaat met doorzending, kan hij/zij zich beroepen op het blokkeringsrecht. De rapportage wordt dan niet doorgestuurd en wij melden de betrokken partijen dat de cliënt gebruik wil maken van het blokkeringsrecht. Inhoudelijk verstrekken we dan verder geen informatie.

In ons Privacystatement staat beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Klik op deze link voor het privacystatement van Mentaal Letsel.

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Mogelijk vindt u toch dat iets anders of beter kan, bijvoorbeeld:

Heeft u een suggestie voor verbetering, dan horen wij dat graag. Het geeft ons de kans de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren.
U kunt een mail sturen naar info@mentaalletsel.nl

Als u ontevreden bent en een suggestie doen niet voldoende vindt, kunt u dit bij voorkeur rechtstreeks met degene op wie de klacht betrekking heeft bespreken. Misschien vindt u het vervelend om uw klacht te bespreken met de betrokken medewerker, bent u niet tevreden over het resultaat, of komt u er samen niet uit?

Klik op deze link voor uitgebreide informatie over hoe te handelen bij klachten over uw letselschadepsycholoog.
Klik op deze link voor uitgebreide informatie over hoe te handelen bij klachten over uw herstelcoach.