Zoekt u psychologische begeleiding en coaching na letselschade?

Privacystatement

Mentaal Letsel, gevestigd te Beneden-Leeuwen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30258938, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Mentaal Letsel met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
Mentaal Letsel persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan Mentaal Letsel;
c. bezoekers van Mentaal Letsel;
d. sollicitanten;
e. alle overige personen die met Mentaal Letsel contact opnemen of van wie Mentaal Letsel persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Mentaal Letsel verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of
andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Mentaal Letsel zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking

Mentaal Letsel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een begeleidingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.mentaalletsel.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

Mentaal Letsel verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een begeleidingsovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de aansprakelijke partij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een begeleidingsdossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Mentaal Letsel kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mentaal Letsel persoonsgegevens verwerken. Mentaal Letsel sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Mentaal Letsel deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mentaal Letsel deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Mentaal Letsel geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Mentaal Letsel er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Mentaal Letsel bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mentaal Letsel hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (vanaf 1 januari 2020 is dit 20 jaar);
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijziging privacystatement

Mentaal Letsel kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Mentaal Letsel gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Mentaal Letsel te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te
maken. Hierover kunt u contact opnemen met Mentaal Letsel door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Mentaal Letsel, Van Heemstraweg 48, 6658 KH Beneden-Leeuwen.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mentaal Letsel persoonsgegevens verwerkt, kunt u schriftelijk contact opnemen met Mentaal Letsel. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).